Monday, March 17, 2014

Tindakan afirmatif dalam konteks negara membangun adalah merujuk kepada bantuan yang diberikan kepada golongan minoriti yang kurang maju dari segi sosioekonomi dan pembangunan. Dalam konteks Malaysia pula, tindakan afirmatif bertujuan untuk memberi peluang kepada kumpulan majoriti yakni golongan Bumiputera, iaitu memberikan mereka akses dan taraf yang sama dengan penduduk minoriti istimewa contohnya seperti golongan Cina. Ia ditetapkan oleh kerajaan dan bidang pendidikan terutamanya telah dipastikan supaya "golongan minoriti" dalam masyarakat di Malaysia ini dimasukkan dalam semua program yang dijalankan oleh kerajaan. Justifikasi tindakan afirmatif ialah ia membantu untuk mengimbangi diskriminasi, penganiayaan atau eksploitasi yang disebabkan oleh perbezaan taraf di antara kaum.

Tun Abdul Razak, yang ketika itu Perdana Menteri, melaksanakan dasar tindakan afirmatif yang dinamakan sebagai Dasar Ekonomi Baru tidak lama selepas peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Sebelum kejadian itu, kadar kemiskinan di kalangan orang Melayu yang sangat tinggi (65%) telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada kaum lain, khususnya terhadap kaum Cina, yang pada ketika itu telah menguasai 34% daripada kek ekonomi. Minoriti Cina masih sehingga hari ini menyumbang 70 peratus daripada permodalan pasaran negara.

Kerajaan Malaysia menganggap kedua-dua kes dan teori generik mengenai kemiskinan berkaitan, seperti yang dicerminkan oleh dasar untuk menangani kemiskinan dan ketidaksamaan dalam tempoh empat puluh tahun yang lalu. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) dan dasar tersebut telah dinobatkan sebagai model yang berjaya dalam pengagihan semula pendapatan tanpa merencatkan pertumbuhan ekonomi negara. Objektifnya adalah untuk mencapai perpaduan nasional dan memupuk pembinaan negara melalui dasar serampang dua mata yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan di kalangan semua rakyat Malaysia dan menyusun semula struktur masyarakat Malaysia supaya pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi dan lokasi geografi dikurangkan dan akhirnya dihapuskan. Kedua-dua objektif direalisasikan melalui perkembangan pesat ekonomi dari masa ke masa. DEB telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN), sepanjang tempoh 1991-2000, yang dikekalkan sebagai strategi asas pertumbuhan dengan ekuiti.

Sejak pengenalan Dasar Ekonomi Baru pada 1971, Kerajaan Malaysia sentiasa memperuntukkan sejumlah perbelanjaan untuk pelan membasmi kemiskinan. Hasilnya, kadar kemiskinan telah jatuh dan cabaran yang tinggal beralih kepada pembasmian kemiskinan secara kelompok, bahagian untuk peruntukan pembasmian kemiskinan juga berkurangan, walaupun jumlah yang diperuntukkan masih agak tinggi dari segi fiskalnya.

Malaysia menjalankan strategi pertumbuhan dengan ekuiti untuk mengatasi masalah pengecualian dan untuk mengukuhkan kemasukan golongan yang kurang bernasib baik melalui campur tangan kerajaan , tindakan afirmatif dan dasar-dasar dan strategi diskriminasi positif untuk membantu penduduk bumiputera dan asli dan juga untuk membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara komposisi etnik penduduk. Selain peranan kerajaan sebagai pemudahcara, dasar ini termasuk memberi penekanan kepada peranan sektor swasta sebagai rakan kongsi dalam proses pembangunan dan juga untuk memenuhi objektif pengagihan semula dasar-dasar kerajaan. Dengan cara ini, kerajaan perlu mengimbangi pertumbuhan dan pengagihan semula dasar dan strategi, untuk mencapai pertumbuhan dan pembasmian kemiskinan, yang mana Malaysia pada masa itu telah mencapai tahap yang munasabah untuk berjaya.

Pada permulaan tahun 1970 apabila DEB mula diperkenalkan, pertumbuhan yang rendah, kadar kemiskinan yang tinggi dan ketidaksamaan yang tinggi telahpun direkodkan. Dalam era pertengahan DEB, sektor perindustrian telah melonjakkan pertumbuhan ekonomi dengan mengubah struktur ekonomi diikuti dengan kemiskinan yang ketara dan pengurangan ketidaksamaan. Terdapat dua kejadian di mana negara ini mencatatkan pertumbuhan negatif sejak pengenalan Dasar Ekonomi Baru iaitu yang pertama pada tahun 1985 disebabkan oleh kemelesetan ekonomi dunia dan sekali lagi pada tahun 1998 apabila krisis kewangan Asia berlaku pada tahun sebelumnya. Pada tahun 1997, kadar kemiskinan dikurangkan kepada satu angka tunggal, pun begitu ketidaksamaan mencapai tahap tertinggi sejak DEB dikuatkuasakan. Krisis kewangan memberi kesan yang mendalam ke atas ekonomi Malaysia dirasakan beberapa tahun lagi selepas kejadian krisis kewangan Asia. Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi yang rendah direkodkan, bagaimanapun pengurangan kemiskinan masih terus berlaku meskipun ia bergerak dalam kadar yang lebih perlahan. Namun kerajaan Malaysia tetap memberi tumpuan untuk menangani masalah kemiskinan dan ketidaksamaan kemiskinan seterusnya memperluaskan lagi skop tumpuan.

Adalah dipersetujui bahawa kerajaan Malaysia telah berusaha keras dalam kedua-dua generik dan teori-teori kes dalam usaha untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dan pengagihan kekayaan sejak empat puluh tahun yang lalu. Salah satu langkah untuk mengatasi punca kemiskinan dan ketidaksamaan adalah dengan mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan produktiviti kerja yang lebih baik untuk semua orang dan dalam masa yang sama juga merangsang permintaan. Pertumbuhan yang tinggi adalah perlu bagi kedua-dua pelan pembasmian kemiskinan dan pengagihan semula pendapatan dan kekayaan sebagai model Malaysia, iaitu untuk mengagihkan semula dari peningkatan saiz kek ekonomi. Tidak ada keraguan bahawa dengan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru, dasar dan program adalah berdasarkan kepada teori-teori kes kerana kebanyakan program-program ini berbentuk menangani kes kemiskinan, iaitu kekurangan pendidikan dan latihan, kekayaan dan modal, diskriminasi dan lain-lain .

Walaupun dasar-dasar dan program-program yang berkesan adalah penting dalam membolehkan ekonomi bergerak ke sasaran yang ditetapkan dalam garis panduan pembasmian kemiskinan, sasaran ini mungkin akan terjejas oleh faktor-faktor luaran seperti penurunan kitaran perniagaan. Walaubagaimanapun, Malaysia bernasib baik semasa kemelesetan pada pertengahan 1980-an dan 1997-1998 semasa Krisis Kewangan Asia kerana harga komoditi eksport cepat pulih dan ini membantu golongan miskin luar bandar. Pada masa yang sama, penurunan nilai kadar pertukaran juga dirangsang oleh eksport Malaysia. Ketika sedang berhemat dalam pengurusan bajet, kerajaan telah melibatkan diri dalam program-program yang difikirkan perlu dan meningkatkan perbelanjaan fiskal untuk memudahkan pembangunan ekonomi. Trend kemiskinan seperti yang ditunjukkan oleh data rasmi menunjukkan bahawa pembasmian kemiskinan amat berkesan, berbanding dengan negara-negara membangun yang lain, dan jarak pendapatannya dikurangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi, bahagian-bahagian tertentu dalam masyarakat masih merasakan bahawa mereka telah terpinggir, dengan kecenderungan ke arah polarisasi etnik. Keretakan dalam perpaduan rakyat perlu ditangani dan diperbaiki dengan segera sebelum ia semakin teruk. Oleh kerana kebanyakan daripada punca kemiskinan yang kekal adalah terhad kepada sebab tertentu, jadi program bagi menangani juga perlu disesuaikan khusus untuk setiap kumpulan yang kurang bernasib baik melalui etnik atau kawasan kerana punca-punca kemiskinan mungkin berbeza mengikut setiap kumpulan etnik.

Jurang yang besar di antara kumpulan penduduk dari segi ekonomi dan kuasa menyebabkan masalah sosial dan politik yang tidak mampan, terutamanya di negara-negara pelbagai etnik. Oleh itu, tindakan afirmatif telah dikaji dari pelbagai perspektif supaya ia dapat membantu kerajaan Malaysia untuk meninjau dan menilai beberapa pendekatan, memberi tumpuan kepada sastera yang menarik pada tradisi ekonomi. Satu penekanan yang sama dalam definisi tindakan afirmatif, secara nyata atau tersirat, adalah melalui aplikasi keutamaan kepada ahli kumpulan benefisiari. Pendekatan yang berbeza, bagaimanapun, cenderung untuk menekankan satu atau lebih aspek tindakan afirmatif, yang berkaitan dengan rasional, skop dan tempoh keutamaan kumpulan.

Terdapat tiga kumpulan masalah yang timbul sebagai kesan rasional daripada tindakan afirmatif iaitu diskriminasi, kelemahan sistem dan  perwakilan yang kurang. Diskriminasi dan kelemahan sistem umumnya saling berkait dan menyebabkan terjadinya perwakilan yang kurang, terutamanya dalam pendidikan dan pekerjaan serta dalam pemilikan modal.

Skop tindakan afirmatif yang dinyatakan mempengaruhi beberapa bidang, yang biasanya menjurus kepada pendidikan, pekerjaan dan perniagaan. Menurut kajian Weisskopf (2004), yang khusus mengenai kepentingan membetulkan jumlah perwakilan dalam ‘jawatan secara meluas’. Sebagai contoh di universiti dan barisan profesional. Masalah perwakilan yang kurang adalah yang paling teruk dalam kedua-dua bidang ini. Pada masa yang sama, kepentingan sosiopolitik perwakilan yang sama rata dalam kedudukan kuasa dan prestij menekankan keutamaan memudahkan mobiliti kumpulan di bawah orang yang diwakili.

Tempoh tindakan afirmatif biasanya tidak disebut, terdapat banyak definisi mengenai tindakan afirmatif yang membayangkan tanda diri bagaimana ia menghilangkan kelayakan, kerana alasan bagi tindakan afirmatif ialah mengurangkan kumpulan yang teraniaya yang mewakili jumlah perwakilan yang kurang secara berperingkat serta mengatasi halangan-halangan sebelum menuju kepada kemajuan. Malaysia adalah salah satu daripada beberapa negara di mana kaum majoriti dan kuasa politik dikuasai oleh kumpulan etnik dominan, yakni Bumiputera, tidak termasuk dari segi sosial dan ekonomi yang kurang bernasib baik selepas daripada belenggu penjajahan. Bumiputera mewakili jumlah perwakilan yang tinggi di institusi pengajian tinggi dan kedudukan pekerjaan yang kurang, dan disempowerment dalam pemilikan dan kawalan ke atas aktiviti ekonomi, adalah terdapat di Malaysia berbanding di kebanyakan negara-negara yang melaksanakan bentuk tindakan afirmatif. Perkara yang unik bagi Malaysia, ialah Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kuota pendidikan, pekerjaan dalam kerajaan dan pelesenan dan langkah-langkah untuk melindungi ‘kedudukan istimewa’ orang Bumiputera dan ‘kepentingan sah masyarakat lain’. Walau bagaimanapun, peristiwa yang paling bersejarah dalam perkembangan dan juga kesungguhan tindakan afirmatif adalah pergolakan dan pertumpahan darah pada 13 Mei 1969 , dan kesan dari pembaik pulih yang berikutnya dalam dasar-dasar ekonomi .

Tindakan afirmatif kemudiannya bertindih dengan DEB, tetapi kedua-dua tidak boleh disamakan. Sebelum DEB, langkah-langkah tindakan afirmatif berada dalam skop yang lebih berskala kecil. DEB merangkumi elemen keutamaan etnik, tetapi juga membentangkan visi yang luas untuk pertumbuhan ekonomi, pembasmian kemiskinan dan perindustrian.

Pertama, sejarah pengecualian kaum Bumiputera daripada penyertaan ekonomi dan pemilikan tidak dapat dinafikan, tetapi halangan-halangan telah beralih dari masa ke masa, kerana tindakan afirmatif dan pembangunan ekonomi yang lebih meluas. Oleh itu, premis untuk tindakan afirmatif perlu mengambil kira apa-apa perubahan, khususnya, dengan melihat kelemahan lebih dari sistem daripada sudut sejarah. Ini adalah betul untuk tujuan menilai mekanisme atau garis masa untuk pembaharuan dan membuka tindakan afirmatif.

Kedua, tindakan afirmatif menetapkan keutamaan untuk kaum bumiputera dan memelihara peluang yang saksama kepada kaum lain. Malaysia menghadapi dilema yang sama, kecuali dua perkara; perlembagaannya mempunyai kerangka kira-kira sebagai antara kedudukan istimewa satu kumpulan bertentangan dengan kepentingan sah kumpulan yang lain dan kumpulan yang ditetapkan terdiri daripada kumpulan etnik majoriti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi tetapi dari segi politik pula dominan. Keadaan ini menuntut tindakan afirmatif dalam magnitud yang besar, tetapi juga berpotensi mendorong melebihkan program istimewa untuk diteruskan, yang boleh seterusnya mengukuhkan sistem kelayakan, naungan dan pergantungan. Ini kesulitan yang berpotensi mengukuhkan kes untuk pembumian tindakan tegas dalam kumpulan kelemahan .


Ketiga, kawasan di mana tindakan afirmatif dilaksanakan perlu dinyatakan dengan nyata. Jelas sekali, kumpulan yang kurang bernasib baik akan mempunyai peluang yang kurang dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, serta dalam pemilikan dan kawalan perniagaan. Keutamaan boleh dinyatakan mengikut status kaum. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia juga mahu merangkumi tujuan secara menyeluruh daripada tindakan afirmatif, iaitu untuk meningkatkan kehadiran kumpulan yang kurang bernasib baik dalam kedudukan yang meningkatkan harga dan pengaruh secara keseluruhan kumpulan itu, di samping memupuk semangat berdikari. Perkadaran yang ketat, terutama dalam pemilikan dan peringkat atas pekerjaan, tidak semestinya wajar, kecuali jurang perwakilan yang kurang adalah besar.

Sunday, February 2, 2014Assalamualaikum WBH dan selamat malam kepada semua tetamu yang hadir pada malam ini

Melayang serindit di atas permatang
Merbah berkicau di hujung muara
Pemanis kata selamat datang
Awal Bismillah pembuka bicara

Yang berbahagia Ibunda saya, Puan Andi Suryati bte Nurdin serta seluruh keluarga dari pihak perempuan.
Yang berbahagia kedua ibu bapa mempelai lelaki, Encik Rasid Abdul Gapar dan Puan Rosnani Amir serta semua ahli keluarga dari pihak lelaki.
Saya abang kepada pengantin perempuan berucap mewakili pihak ayahanda saya mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin dan hadirat sekalian

Asal dari Bukit Siguntang,
Kisah hikayat tidak terperi
Kami mengucap selamat datang,
Hadir tuan dan puan menambah seri

Terima kasih kepada semua tetamu yang datang baik jauh mahupun dekat. Terutamanya kepada tetamu yang datang dari Beluran, Lahad Datu mahupun Tawau.

Orang ke laut menjala udang,
Petang hari pasang pelita,
Yang ditunggu sudah pun datang,
Yang dinanti sudah pun tiba.

Ucapan salam daripada ayahanda saya kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Untuk makluman ayanhanda saya tidak dapat hadir bersama-sama kita kerana keadaan kesihatan beliau yang tidak mengizinkan

Buah pauh mari di kerat,
Alamat petang boleh dimakan
Pada yang jauh dan juga dekat,
Selamat datang kami ucapkan

Terima kasih juga kepada Tuan Hj Sainal, Puan Jaharai, Andy Faizal & isteri serta semua ahli keluarga yag bertungkus lumus dalam merancang dan melaksanakan majlis kita pada malam ini.

Kalau tidak kerana bulan,
Tidak bintang terbit pagi,
Kalau tidak kerana tuan dan puan,
Tidak majlis sepermai ini.

Saya berharap para hadirin berpuas hati dengan majlis kami yang sederhana ini

Beli titi kayu belian,
Belian dibeli dari ulu,
Minta sudi lah hadirin sekalian,
Jgn segan jgn malu

Kepada kedua mempelai adinda Megawati dan Didi pula, tahniah diucapkan di atas perkahwinan ini. Selaamt menjalani kehidupan sebagai sepasang suami isteri

Buah delima buah sukun
Sungguh tinggi merasa gayat
Semoga hidup aman dan rukun
Jodoh kekal sepanjang hayat

Akhir kalam, segala kelemahan majlis ini datangnya dari kami dan segala kebaikan adalah milik Allah SWT

Pergi ke dusun memetik kelapa
Kelapa muda si kelapa barli
Jari disusun maaf dipinta
Panjang usia bersua kembali

Terima kasih saya ucapkan.

Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum WBT